دوره شروع فتوشاپ

1. آشنایی با فتوشاپ
17 دقیقه
2. تغییر سایز تصاویر
4 دقیقه

3. کار با لایه ها
4 دقیقه
4. تنظیم کیفیت تصویر
4 دقیقه
5. ایجاد محدوده انتخاب
4 دقیقه