نمونه کار طراحی

مدل سازی سه بعدی و دیجیتال پینت

طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
دیجیتال پینت
طراحی و مدلسازی کاراکتر سه بعدی
دیجیتال پینت

بسته بندی

طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و لیبل + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و لیبل + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ
طراحی لوگو و جعبه + چاپ

لوگو

کاتالوگ

طراحی کاتالوگ + چاپ
طراحی کاتالوگ + چاپ
طراحی کاتالوگ + چاپ
طراحی کاتالوگ + چاپ
طراحی کاتالوگ + چاپ
طراحی سررسید + چاپ
طراحی سررسید + چاپ
طراحی پوستر (تصویر سازی)
طراحی سررسید + چاپ
طراحی سررسید + چاپ

کارت ویزیت

طراحی لوگو و کارت + چاپ
طراحی لوگو و کارت + چاپ
طراحی لوگو و کارت + چاپ
طراحی لوگو و کارت + چاپ

سایر طراحی

طراحی لوگو و مدل سازی سه بعدی
طراحی لوگو و کارت + چاپ
طراحی لوگو و کارت + چاپ