برای انصال آبجکت های خطی به یکدیگر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. Edit > Preference > Add ons > Add curve: Curve tools

اتصال آبجکت های خطی به یکدیگر

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

اتصال آبجکت های خطی به یکدیگر