وکتور چیست؟

وکتور چیست؟ وکتور چیست؟ گرافیک وکتور، تصاویر گرافیکی کامپیوتری هستند که از روابط نقاط دو بعدی تعریف می شوند. این نقاط بوسیله خطوط و منحنی به شکل چند ضلعی و یا شکل های دیگر به هم متصل شده اند. هر یک از این نقاط یک موقعیت مشخص روی بردار X و Y در صفحه برنامه … ادامه