کلیدهای مهم بلندر

کلیدهای مهم بلندر: به دلیل این که محیط‌های مختلفی در این نرم‌افزار وجود دارد کلیدهای میانبر به گروه‌های خاص خود در جداول دسته بندی شده است. با استفاده از منوی زیر از کلیدهای میانبر هر بخش کمک بگیرید.

Num Lock
All Mode
Object Mode
Edit Mode
Vertex Mode
Sculpt Mode
Animate
Menu
Bone
Camera

Num Lock

نکته: مهم نیست Num lock روشن باشد یا خاموش

blender-shortcut-keys
کلیدهای مهم بلندر

0 . Camera view
1 . Left view
2 . 15 degree to down
3 . Front View
4 . 15 degree to left
5 . Switch between Perspective and Orthographic
6 . 15 degree to Right
7 . Top View
8 . 15 degree to up
9 . Rotate 180 degrees
– . zoom out
+ . zoom in

All Mode

جداول زیر کلیدهای مهم بلندر هستند که در شروع کار با بلندر و بصورت پروژه محور به کمک شما می آیند تا بتوانید پروژه را با حداقل دانش پیش ببرید.

کلیدشرحموقعیت فعال
Alt+ZAvtive toggle X-Ray
Shift+DCopy Objects
SScaleEdit & Object mode
GMoveEdit & Object mode
TRotateEdit & Object mode
HHide Object/s
Alt+HUnhide Object/s
A (x2)Unselect
XDelete
TabEdit mode – last mode Switch
X/DissolveDelete edges without cutting or damaging faces
Ctrl+2Object to mesh
Shift+ZShading mode Switch
Alt+Bframe Everything filter to view
Shift+HHide Unselected objects
Ctrl+TabSwitch between all modes
Ctrl+Jjoin selected layers
OTurn On/Off Proportional Editing
F3Search anything
Ctrl+3Modifier > Subdivision Edit & Object mode
Shift+RClickPlace 3D cursor
Ctrl+iInverse select
Ctrl+SpaceExpand Screen
Ctrl+F2Rename

Object Mode

کلیدشرحموقعیت فعال
Shift+ACreate ObjectObject Mode
KKnifeObject Mode
Ctrl+AApply menuObject mode
Ctrl+1add Subdivision Modifier Level 1
Ctrl+2add Subdivision Modifier Level 2
Alt+RRotate to 0
Alt+GMove to zero
Ctrl+PParent Menu
Alt+Dduplicated Linked
Ctrl + 1Modifier > Subdivision Surface
Shift+C3D Cursor to Center
MMove Object/s to CollectionObject Mode

Edit Mode

کلیدشرحموقعیت فعال
G (x2)Move edgesEdit Mode
EExtrudeEdit Mode
Ctrl+BBevelEdit Mode
Sin Bevel: add edge to crate curveEdit Mode/Bevel
Ctrl++/-Increase or decrease selecting a vertex, Edge, or face Edit Mode
PSeparately selected face/sEdit Mode
Ctrl+FFill hole by polygon
LSelect Island under the cursor positionEdit Mode
Ctrl+LConnected to selectionEdit Mode
Ctrl+RLoop CutEdit Mode
VChange HandlesEdit Mode/Bezier Objects
V (2 vertices selected)Split edgeEdit Mode
Alt+EExtrude MenuEdit Mode
A (x2)DeselectEdit Mode
Shift+EBold edgesEdit Mode
F (1 point selected)Create new PolyEdit Mode
F (2 point selected)Close 3 Vertices as 1 polyEdit Mode
Ctrl+TRotate CurveEdit Mode
Shift+WRotate selected thingsEdit Mode

Vertex Paint

کلیدشرحموقعیت فعال
XSwitch between two colorVertex Paint
Shift+Kcolor applyVertex Paint

Sculpt Mode

کلیدشرحموقعیت فعال
FBrush sizeSculpt mode
Shift+FStrength Brush sizeSculpt mode
Ctrl+Dturn on/off DyntopoSculpt mode
Ctrl+1Mask ReverseSculpt mode
Alt+MRemove MaskSculpt mode/Mask Tools
wChange the color of the poly
Ctrl+iInverse MaskSculpt mode
Ctrl+Shift+LMBSelection AreaSculpt mode

Animate

کلیدشرحموقعیت فعال
Ctrl+Middle Mouse keyExpand the space. (drag to arrows)Graph Editor
Shift + L/R arrowgoing to start and end of the timeline
iInsert Keyframe
کلیدشرحموقعیت فعال
Shift+SChange cursor position
ZShading mode Switch menu
DotPivot Point Position
Ctrr + TabSwitching between modes

Bone

کلیدشرحموقعیت فعال
Ctrl+Alt+SScale BoneEdit Mode
Alt+RReset RotatePose Mode
Alt+SReset RotatePose Mode
Alt+GReset MovePose Mode
Shift+Ctrl+CAdd Bone ConstraintEdit Mode

Camera

کلیدشرحموقعیت فعال
Ctrl+Alt+0Set Default Camera to your ViewObject Mode
G+ Middle Mouse key+DragZoom

6 دیدگاه دربارهٔ «کلیدهای مهم بلندر;

  1. درود
    کاش برای سیستم عامل های مک هم شورتکاتها رو توضیح میدادید مثل اینکار.خیلی عالی میشد

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.