کلیدهای مهم بلندر

کلیدهای مهم بلندر

کلیدهای مهم بلندر: به علت این که محیط های مختلفی در این نرم افزار وجود دارد به گروه های مختلف دسته بندی شده است. به عنوان مثال کلیدها در Object Mode و Sculpt Mode در جداول زیر دسته بندی شده اند.

فهرست

  1. Num Lock
  2. فعال در همه حالت ها
  3. Object mode
  4. Edit mode
  5. Vertex Paint
  6. Sculpt mode
  7. کلید های مربوط به انیمیت
  8. کلیدهای میانبر منوها
  9. Bone
  10. Camera

Num Lock

نکته: مهم نیست Num lock روشن باشد یا خاموش

blender-shortcut-keys
کلیدهای مهم بلندر
کلیدعملکرد
0Camera view
1Left
215 degree to down
3Front
415 degree to left
5Switch between Perspective and Orthographic
615 degree to right
7Top
815 degree to up
9Rotate 180 degrees
zoom out
+zoom in

جداول زیر کلیدهای مهم بلندر هستند که در شروع کار با بلندر و بصورت پروژه محور به کمک شما می آیند تا بتوانید پروژه را با حداقل دانش پیش ببرید.

ALL MODE

کلیدشرحموقعیت فعال
Alt+ZAvtive toggle X-Ray
Shift+DCopy Objects
SScaleEdit & Object mode
GMoveEdit & Object mode
TRotateEdit & Object mode
HHide Object/s
Alt+HUnhide Object/s
A (x2)Unselect
XDelete
TabEdit mode – last mode Switch
X/DissolveDelete edges without cut or damage faces
Ctrl+2Object to mesh
Shift+ZShading mode Switch
Alt+Bframe Everything filter to view
Shift+HHide Unselected objects
Ctrl+TabSwitch between all modes
Ctrl+Jjoin selected layers
OTurn On/Off Proportional Editing
F3Search anything
Ctrl+3Modifier > Subdivision Edit & Object mode
Shift+RClickPlace 3D cursor
Ctrl+iInvrse select
Ctrl+SpaceExpand Screen

OBJECT MODE

کلیدشرحموقعیت فعال
Shift+ACreate ObjectObject Mode
KKnifeObject Mode
Ctrl+AApply menuObject mode
Ctrl+1add Subdivision Modifier Level 1
Ctrl+2add Subdivision Modifier Level 2
Alt+RRotate to 0
Alt+GMove to zero
Ctrl+PParent Menu
Alt+Dduplicated Linked
Ctrl + 1Modifier > Subdivision Surface

EDIT MODE

کلیدشرحموقعیت فعال
G (x2)Move edgesEdit Mode
EExtrudeEdit Mode
Ctrl+BBevelEdit Mode
Sin Bevel: add edge to crate curveEdit Mode/Bevel
Ctrl++/-Increase or decrease selecting a vertex, Edge or face Edit Mode
PSeparate selected face/sEdit Mode
Ctrl+FFill hole by polygon
LSelevt Island under curser positionEdit Mode
Ctrl+LConnected to selectionEdit Mode
Ctrl+RLoop CutEdit Mode
VChange HandlesEdit Mode/Bezier Objects
V (2 vertices selected)Split edgeEdit Mode
Alt+EExtrude MenuEdit Mode
A (x2)DeselectEdit Mode
Shift+EBold edgesEdit Mode
F (1 point selected)Create new PolyEdit Mode
F (2 point selected)Close 3 Vertices as 1 polyEdit Mode
Shift+WRotate selected thingsEdit Mode

VERTEX PAINT

کلیدشرحموقعیت فعال
XSwitch between two colorVertex Paint
Shift+Kcolor applyVertex Paint

SCULPT MODE

کلیدشرحموقعیت فعال
FBrush sizeSculpt mode
Shift+FStrenght Brush sizeSculpt mode
Ctrl+Dturn on/off DyntopoSculpt mode
Ctrl+1Mask ReverseSculpt mode
Alt+MRemove MaskSculpt mode/Mask Tools
wChange color of poly
Ctrl+iInverse MaskSculpt mode
Ctrl+Shift+LMBSelection AreaSculpt mode

ANIMATE

کلیدشرحموقعیت فعال
Ctrl+Middle Mouse keyExpand the space. (drag to arrows)Graph Editor
Shift + L/R arrowgoing to start and end of timeline
iInsert Keyframe

MENUS

کلیدهای میانبر منوها

کلیدشرحموقعیت فعال
Shift+SChange cursor position
ZShading mode Switch menu
DotPivot Point Position
Ctrr + TabSwitching between Modes

BONE

کلیدشرحموقعیت فعال
Ctrl+Alt+SScale BoneEdit Mode
Alt+RReset RotatePose Mode
Alt+SReset RotatePose Mode
Alt+GReset MovePose Mode
Shift+Ctrl+CAdd Bone ConstraintEdit Mode

CAMERA

کلیدشرحموقعیت فعال
Ctrl+Alt+0Set Default Camera to your ViewObject Mode
G+ Middle Mouse key+DragZoom
Character design in blender
ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو

Character Sculpt, Retopology & Rig

دیدگاهتان را بنویسید