در مواقعی لازم است تا نقاط یا ورتکس های انتخاب شده را که هم سطح نیستند را هم سطح کنیم. برای این منظور پس از انتخاب این ورتکس ها از کلید های ترکیبی زیر استفاده کنید.

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر در راستای محور Z

S+Z+0

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر در راستای محور X

S+X+0

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر در راستای محور Y

S+Y+0

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش ایجاد کاراکتر در بلندر

آموزش کامل ساخت مدل سه بعدی بدن بصورت متنی و ویدئو
Character Sculpt, Retopology & Rig

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر

محمد نوری

دیدگاهتان را بنویسید

هم سطح کردن نقاط انتخاب شده در بلندر